תקן ישראלי 118 – "בטון, דרישות תפקוד ויצור"

 הנני להביא לידיעתכם כי תקן ישראלי 118 - בטון, דרישות תפקוד ויצור, נכנס לתוקף החל מחודש נובמבר 2008 . התקן הוא מהפכני כיוון שהוא קושר את כמות הצמנט בבטון לדרגת החשיפה של הרכיב הנוצק בבניין, ולא רק לחוזק הבטון. ברוב המקרים כמות הצמנט בבטון תיקבע לפי דרגת החשיפה של הבטון. במילים אחרות, כאשר מזמינים בטון צריך לציין, בנוסף לחוזק הדרוש גם, את דרגת החשיפה של הרכיב בבניין.  האחראי על תכנון השלד (הקונסטרוקטור) של המבנה אמור לקבוע את דרגת החשיפה של כל רכיב במבנה ולציין זאת בתכניות.אך חובה זו של הקונסטרוקטור לא פוטרת את מזמין הבטון מהחובה לציין, בהזמנת הבטון,  את דרגת החשיפה של הרכיב הנוצק.מפעלי הבטון יספקו בטון על פי המצוין בהזמנה. כאשר ההזמנה לא מציינת את דרגת החשיפה, יספק המפעל את הבטון כאילו דרגת החשיפה היא 1 (דרגת החשיפה המינימלית).התקנה נמצאת במשרדי הארגון ותועבר אליכם על פי בקשה.