התקנת מערכות אוורור וסינון במבני מגורים

הנני להביא לידיעתכם כי בקובץ תקנות מספר 6869 שפורסם ב- 18 בפברואר 2010 תוקנו תקנות המחייבות התקנת מערכות אוורור וסינון במרחבים מוגנים לרבות במבני מגורים וביצוע הכנות למיזוג אוויר. התקנות מכילות מפרטים טכניים מדוייקים הן להתקנות מערכות אוורור וסינון והן להכנות למיזוג אוויר. מסמך זה בא להאיר את הנושאים העיקריים בתקנות  שפורסמו.  את הפירוט המדויק יש לקרוא בתקנות שפורסמו.להלן העקרונות של התקנות:
1.       לכל המבנים, לרבות מבני מגורים, יותקנו מערכות אוורור וסינון כתנאי לאישור בקשה להיתר בנייה.
2.       מתקני הסינון יותקנו באמצעות חיבורים קבועים ובלתי נתיקים. (הוראה זאת אינה מאפשרת פירוק מערכת הסינון לאחר האיכלוס, וחיבורם בחזרה  בעת חירום.)
3.        התכנון והסימון של מערכת הסינון ורכיביה המשלימים יכללו בתוכניות ההגשה בבקשה להתר.
4.       בכל מרחב מוגן יבוצעו הכנות למיזוג אוויר ולאוורור בהתאם לכללים המפורטים בתקנות.חובה לבצע הכנות עבור יחידות מיזוג אוויר מפוצל, זאת בנוסף להכנות עבור מזגן רגיל  שאינו מפוצל.
5.       התקנות קובעות חובה להתקנת שלט במרחב המוגן שגודלו והכיתוב בו יתאימו לאמור בתקנה.
6.       בתוספת החמישית לתקנות פורסמו שני שירטוטים המתארים מרחב מוגן מוסדי בשטח 10 מ"ר ומרחב מוגן מוסדי בשטח של 40 מ"ר.

התקנות נכנסות לתוקף 30 מיום פירסומן כלומר ב- 17 למאי 2010. והן לא חלות על תוכניות שאושרו לפני כניסתן לתוקף.
למרות זאת, רשאית רשות מוסמכת לאשר במקום תוכנית כאמור, תוכנית שתהיה כולה לפי תקנות אלה.
הוראות התקנות יחולו גם על בניין שהיתר הבנייה שלו חודש לאחר תחילתן.