תקנות תכנון ובניה התקנת מתקני תקשורת

בקובץ תקנות 6898 מתאריך 21 ביוני 2010, פורסמו תקנות חדשות למתקני תקשורת המשנות את התקנות הקיימות, ומבטלות את פרק ט' בתקנות הדנות בצנרת טלפון. התקנות החדשות מאחדות למעשה פרק ט' ופרק י' . יש לציין כי התקנות החדשות לא מטילות על מבקש ההיתר לקבל אישור מראש של בזק או של חברות הכבלים. 
להלן סקירה כללית של התקנות החדשות: 
התקנות חלות על מבני מגורים
במבנים מעורבים – מגורים ושימושים אחרים, התקנות חלות על חלקי המבנה המשמשים למגורים.

התקנת תשתיות לתקשורת מחוץ לבניין:

יש להתקין שלושה מובילים תת קרקעיים בקוטר 50 מ"מ לפחות מגבול הנכס ועד ארון התקשורת של המבנה (להלן ארון מבני).

התקנת תשתית לתקשורת בתוך הבניין:

יש להתקין ארון תקשורת מבני נגיש בבניין. הארון המכיל שלושה תאים, מידות כל תא 60/40/20 ס"מ. בארון יותקן בית קרקע לחשמל. הארון יהיה עמיד אש ועמיד לשינויי מזג אוויר. ארון המבני יחובר לארונות התקשורת הקומתיים באמצעות מובלים.ארון תקשורת קומתי בבניין מגורים יותקן ארון תקשורת קומתי. הארון יכיל שלושה תאים במידות 40/30/20 ס"מ לכל תא. ארון תקשורת יכול לשמש עד שלוש קומות הכוללות לא יותר מ- 12 דירות. כל ארונות התקשורת בבניין יחוברו באמצעות מובלים.

ארון תקשורת דירתי

בכל דירה יותקן ארון תקשורת דירתי במידות 40/30/90 ס"מ. ובו בית תקע חשמלי.

תיבות  להתקנת אבזר תקשורת

בכל חדר מגורים בדירה יותקנו שתי תיבות לאבזרי תקשורת, המכילים שני שקעים לתקשורת, וכן בית תקע משותף לאותות רדיו, טלוויזיה, ולוויין.
באחד מחדרי המגורים תותקן תיבה אחת נוספת.
כל התיבות יחוברו לארון תקשורת דירתי באמצעות מובלים.

מובלי תקשורת בבניין

בפירים מיוחדים בבניין יותקנו 3 צינורות להובלת כבלים בקוטר 40 מ"מ מארון תקשורת מבני עד לכל ארון תקשורת קומתי. הצינורות יגיעו לגג המבנה ויאפשרו חיבור לאנטנות ולצלחות לוויין.בבניין ללא פיר יותקנו שישה מובילים אנכיים שיקשרו את ארונות התקשורת ויגיע לגג המבנה ויאפשרו חיבור לאנטנות ולצלחות לוויין.מובלים לדירותכל ארון תקשורת דירתי יחובר לארון תקשורת קומתי באמצעות  3 צינורות  בקוטר 20 מ"מ.מארון תקשורת דירתי יותקן מובל בקוטר 20 מ"מ עד לתיבות להתקנת אביזרי תקשורת.קליטת שידורי חובהבבניין מגורים תתאפשר קליטת שידורי חובה על ידי מיתקן אנטנות לקליטה משותפת או אינדיבידואלית.וועדה מקומית יכולה לפטור מחובה זו אם קיים הסדר המבטיח קליטת שידורי החובה בכל דירה בבניין.

תחילה

תחילת התקנות 90 יום מיום פירסומן - דהיינו 19 בספטמבר 2010. הן חלות על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה מקומית מתאריך התחילה ואילך. מסמך זה הוא תמצית התקנות בלבד. מה משחייב הוא האמור בתקנות בלבד.


ברצוני להבהיר את משמעות התקנות החדשות להתקנת מתקני תקשורת.בתקנות תכנון ובנייה הקיימות פרק 9 – תיאר בצורה מפורטת את ההכנות שהקבלן צריך לבצע במבנה לטובת חברת בזק. פרק 10 שטיפל במתקני תקשורת אחרים.היום, מאחר שיש ספקים שונים של שירותי טלפון, ויש ספקי תקשורת בתחום טלוויזיה, אושרו תקנות חדשות להתקנת מתקני תקשורת. פרק 9 דן בהכנות שיש לבצע במבנה עבור חברת בזק. ברצוני להדגיש כי התקנות החדשות אינן מחייבות אישור בזק או אישור חברת כבלים כתנאי למתן היתר בנייה.הנני להסב את תשומת לבכם כי התקנות החדשות מחייבות להשחיל כבלים בתוך המובלים עבור מתקני תקשורת שונים.משרד התקשורת הצהיר כי הכבל  האוניברסלי המופיע בתקנות מתאים לכל ספקי התקשורת. אין שום צורך ושום סיבה להחליפו עם החלפת ספק. יש להדגיש  כי זהו רכושו של הדייר. אסור לספק תקשורת לפגוע בהם, להחליף אותם או להוסיף כבלים נוספים בתוך אותו מוביל. פגיעה בכבל, בצורה כלשהי, על ידי ספק תקשורת תקשה על הדייר את המעבר החופשי בין ספקי תקשורת.אני מבקש כי מצב זה יוסבר לדיירים, אפילו כנושא לקידום מכירות, כדי שהדייר יקפיד לדרוש מחברת התקשורת לא לפגוע בכבל האוניברסאלי שהושתל.