השתתפות יזמים במכרזי משרד השיכון

לאור מספר פניות של קבלנים, מצ"ב הודעת משרד הבינוי והשיכון והטפסים הנדרשים, לגבי הירשמות כיזם במכרזי המשרד.

 

הודעה בדבר סדרי הרשמה ליזמים

משרד הבינוי והשיכון מודיע על סדרי הרשמה חדשים למאגר הזכאות להשתתף כיזמים במכרזי המשרד להקצאות קרקע למגורים.

משרד הבינוי והשיכון מזמין יזמים המעוניינים להשתתף במכרזי המשרד להגיש מועמדות לקבלת זכאות להשתתף במכרזים להקצאות קרקע למגורים – כיזמים.

1. רשאים להגיש מועמדות תאגיד או יחיד שאינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים, היוזם בניית מבנים למכירה או להשכרה באמצעות קבלנים רשומים כדין (להלן: יזם).

2. יזמים יהיו רשאים להשתתף במכרזי משרד הבינוי והשיכון עפ"י זכאותם כפי שתיקבע ע"פ המפורט בטבלה שלהלן:

סה"כ יח"ד במכרז

היקף ניסיון נדרש ב- 5 השנים במצטבר

עד 12 יח"ד

לפחות 24 יח"ד

עד 25 יח"ד

לפחות 50 יח"ד

עד 50 יח"ד

לפחות 100 יח"ד

עד 75 יח"ד

לפחות 150 יח"ד

עד 100 יח"ד

לפחות 200 יח"ד

מעל 100 יח"ד

מעל 200 יח"ד

** "היקף הניסיון" – ייקבע על פי סה"כ יחידות הדיור למגורים שבנייתן נסתיימה ב- 5 השנים הקודמות לתאריך הגשת  המועמדות. לחילופין – ניתן להמיר עד 50% מהמספר המצוין בעמודה "היקף ניסיון נדרש" בשטחי בנייה המשמשים לשימושים אחרים. הקריטריון להמרה הוא כמפורט בסעיף 3 ג' להלן, כלומר 100 מ"ר שטח בנייה שקולים ליחידת דיור אחת.

3. תחשיב יחידות דיור

א.

תחשיב "היקף הניסיון" יכלול כמות יח"ד שהיזם סיים כנדרש לרבות בניה מסוג אחר בהמרה ליח"ד.

ב.

חישוב יחידות דיור בהמרה יכלול את השטחים של הבניה האחרת כמפורט:

*

בניה ציבורית מכל סוג (מוסדות חינוך, בריאות, מסחר וכו') במלוא השטח הבנוי הרשום בהיתר הבניה.

*

בניה תעשייתית במחצית השטח הרשום בהיתר הבניה.

ג.

כמות יח"ד בהמרה יקבע כסה"כ השטח במ"ר של הבניה האחרת (ע"פ הכללים שפורטו  לעיל) בחלוקה ל- 100.

4. המסמכים הדרושים בין היתר לקביעת הזכאות יהיו כאמור להלן:

א. על היזמים להוכיח בנייה שהסתיימה ב- 5 השנים הקודמות לתאריך הגשת המועמדות,  על פי המסמכים הבאים:

· היתר בניה וטופס 4 על שם מגיש המועמדות.

· חוזה בניה בין מגיש המועמדות לאחר, המוכיח שהבניה בוצעה על ידו בצרוף היתר בניה וטופס על שם האחר.

הערה: - המסמכים המוכיחים בניה כמפורט לעיל יוגשו בצורה מסודרת עפ"י הפירוט הנדרש כמפורט בסעיף 10 להלן ויאושרו בתצהיר ע"י עו"ד, כמפורט בסעיף 11 להלן.

ב. אישור פקיד שומה על ניהול ספרים כדין לפי פקודת מס הכנסה.

ג. אישור מאגף מס ערך מוסף על היות המציע עוסק בהתאם לחוק מס ערך מוסף תשל"ו 1976 וכי המציע דיווח למס ערך מוסף בשנת המס לפני הגשת הבקשה.

ד. תעודת רישום של התאגיד אצל רשם החברות או רשם השותפויות.

5. יזמים העונים על הקריטריונים המפורטים לעיל והמגישים את כל
המסמכים הנדרשים כאמור, תיקבע להם זכאות להשתתף במכרזי משרד הבינוי
והשיכון להקצאת קרקע למגורים, בהתאם לקבוע בסעיף 2 לעיל.

6. תוקף אישור הזכאות להשתתף במכרזים כאמור הינו לשנתיים  מיום הוצאתו.
7. יזמים  יהיו רשאים להגיש מועמדות לקבלת זכאות להשתתף כיזמים במכרזים באופן שוטף.

8.  ביטול הזכאות להשתתף במכרזים

בהתמלא אחד מהתנאים המפורטים להלן, תבוטל זכאות היזם להשתתף
במכרזים:

· קשיים בפעילות עסקית ו/או מצב פיננסי גרוע.

· הוצא צו הקפאת הליכים.

· החברה בפירוק מרצון או ע"י בית המשפט.

· מונה כונס נכסים, או מונה מנהל מיוחד , או נתמנה מפרק זמני, או פורקה החברה בפירוק מרצון או ע"י בית משפט.

· היזם פעל בניגוד למפורט בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית. (ערעור מהימנות, התנהגות בניגוד למקובל) התשמ"ט 1988.

9.   את כל המסמכים המפורטים לעיל יש להגיש למינהל תכנון והנדסה בנין ג' לחדר 206 קומה ב' במעטפה סגורה, בציון:

מועמדות למכרזי משהב"ש – כיזמים.

טלפון  לבירורים למיכאל ויינברנד 02-5847760 .

10. על המועמדים להמציא ולצרף מסמכים המוכיחים בנייה, חוזי בנייה לרבות היתר
בנייה וטפסי 4 המכילים בין היתר את הפרטים הרשומים בטבלה להלן, הכל לגבי
בנייה שנסתיימה ב – 5 השנים הקודמות לתאריך הגשת המועמדות.

היתר בניה

טופס 4

1. תאריך ההיתר.

1. תאריך הוצאת טופס 4.

2. מס' ההיתר.

2. תאריך ההיתר.

3. שם בעל ההיתר.

3. מס' ההיתר.

4. מס' הבנין/גוש/חלקה/מגרש.

4. מס' הבנין/גוש/חלקה/מגרש.

5. מס' כולל של יחידות הדיור בבנין.

5. מס' כולל של יחידות הדיור בבנין.

11.    כן יש לצרף תצהיר של  היזם המאושר ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב.

12.    למען הסר ספק יובהר כי, הודעה זו מבטלת כל הודעה אחרת ומעתה ואילך סדרי
ההרשמה שהיו מקובלים עד כה מסלול חדש ("בנייה בפועל")  ו/או מסלול ישן
("ממוצע יח"ד מחושב") מבוטלים.

13. הסדרי ההרשמה החדשים ייכנסו לתוקף החל מ- 1.1.09.